Gewoon infrastructureel doen!

De ambitie van Tanja is om samen met enthousiaste collega’s een vervolgverhaal te schrijven voor een bruisend Gavere!
De voorbije zes jaar heeft Gavere een grote stap voorwaarts gezet door oa. intensief in te zetten op een betere weginfrastructuur. De komende zes jaar moet de ingeslagen weg verder worden bewandeld.

Nu de hoofdas “Stationsstraat-Kasteeldreef-Molenstraat-Nijverheidsstraat-Kerkstraat” door de gemeente volledig is vernieuwd, zijn de volgende dorpskernen aan de beurt. Net zoals in het centrum van Gavere, moet een doordachte visie op de mobiliteit ervoor zorgen dat invulling van de openbare ruimte en de verkeersdoorstroming door het Centrum
van Asper optimaal wordt.
Dorpskern Vurste smeekt om een opwaardering! Mede onder impuls van dhr Gouverneur Jan Briers werd een duidelijke visie bekomen over de beschermde muur van het domein “Borgwal”. Het komt de Vurstenaren toe de dorpskern herin te richten mét een veilige ruimte voor elke weggebruiker en mét integratie van bijkomende parkeercapaciteit. En natuurlijk vergeten we de andere deelgemeenten niet.

Legislatuuroverschrijdend denken! Voor de burger is het van belang dat er vooruit wordt gekeken en dat er een vloeiende overgang is van de ene naar de volgende legislatuur. Een ruimdenkende bestuursploeg levert aan de nieuwe bestuursploeg voldoende materiaal om onmiddellijk te kunnen doorwerken. Immers … de eerste jaren zijn cruciaal! ‘Dwars Door Gavere’ heeft geleerd dat snel van start gaan en het aanhouden van een strikte timing, essentieel zijn voor een goede prijszetting (‘Dwars Door Gavere’: meer dan 20% onder de raming!).

Het participatietraject voor het project ‘Markt’ waarbij inwoners, handelaars, zelfstandigen, geïnteresseerden betrokken werden om een globaal idee te vormen over hoe de Markt er zou moeten uitzien is alvast een goede startbasis. Om een antwoord te bieden op de terugkerende vraag naar voldoende parkeerplaatsen werd reeds grond verworven in het binnengebied (gelegen achter de woningen tussen Markt-Onderstraat-Kasteeldreef). Op die manier kan snel worden overgegaan tot een (voor-)ontwerp, waarbij opnieuw de inwoners via een hoorzitting zullen geconsulteerd worden. Door snel en punctueel te handelen, kan hopelijk opnieuw gerekend worden op een gunstige aanbestedingsprijs.

Het klopt dat de Luxemburgstraat veel verkeer te slikken krijgt en de zwakke weggebruiker zich hier niet meer op zijn gemak voelt. Een structurele aanpak dringt zich hier op. De Luxemburgstraat wordt opgedeeld in 2 Aquafinprojecten met elk hun eigen collector. Voor Luxemburgstraat-Noord (tussen Stationsstraat en Bernstraat) bevestigde Aquafin alvast dat ze een budget van ca. 2.000.000 € voorziet! Een hefboom om maximaal te benutten om zowel de riolering als de wegenis te realiseren. De noodzakelijke onderhandelingen hiervoor met de verschillende partners voor de rioleringen (Aquafin, VMM, Farys, Studiebureau rioleringen) werden de voorbije jaren reeds gevoerd.
Luxemburgstraat-Zuid (tussen Stationsstraat en Veldstraat) komt eveneens in aanmerking voor opname op een investeringsprogramma van de VMM. Ook dit project werd reeds ingeleid bij de VMM.

Het verdubbelen van het budget voor de onderhoudswerken de voorbije 6 jaar van 250.000 € naar 500.000 € was meer dan een juiste keuze! Dit budget moet aangehouden blijven, waarbij projectbenadering in plaats van oplapwerk de drijfveer blijft.

We zijn bewust voorstander van een maximale benutting van overheidssubsidies voor projecten welke kaderen binnen een duurzame mobiliteit. Op deze financieel gunstige manier werd een verbindingsfietspad op de belangrijke as, Vurste – Semmerzake – Merelbeke, gerealiseerd om de veiligheid van de fietser te verbeteren. De aanleg van verbindingsfietspaden tussen de Gaverse deelgemeentes (bv Baaigemstraat) staat eveneens hoog op het verlanglijstje.

Door uitstekende onderhandelingen van de huidige bestuursploeg werd met De Lijn overeengekomen een busknooppunt te realiseren (gefinancierd door de Lijn), op de site nabij de brandweer, vlakbij het Gavers centrum.
Gavere wordt op die manier een belangrijke intergemeentelijke speler voor de mobiliteit in de ruime regio. Dit is de perfecte locatie om een mobipunt* te realiseren. Opnieuw een vooruitstrevend project waarbij we onze gemeente op de regionale kaart zetten.

*Een mobipunt is een plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar
ontmoeten (halte openbaar vervoer, autodelen, fietsenstalling,…)